top of page

Conflict Management

Wordt een gecertificeerd Conflictmanager

De trainingen ‘Conflict Management’ leren je om conflicten effectief beheersbaar te krijgen en op te lossen. We hebben 4 compacte basis trainingen – Brons, Zilver, Zilver-Plus en Goud – met oplopende moeilijkheidsgraad om effectief en pragmatisch met nieuwe en bestaande conflicten om te gaan. Hierna zijn er nog de Diamant trainingen waar de component ‘persoonlijke- en groepsbeïnvloeding’ aan wordt toegevoegd waarmee potentiële conflicten worden gesignaleerd en door beïnvloedingstactieken kunnen worden bijgestuurd, beheersbaar gekregen en zelfs voorkomen kunnen worden.

 

Iedere training kent de volgende structuur:

 

  • Theorie: definities, modellen en toepassingsmogelijkheden

  • Vaststellen: signaleren, analyseren, concluderen

  • Gereedschapskist: welke tools zijn er

  • Oefenen: leren werken met de methoden en gereedschappen

  • Praktijk situaties & rollenspellen: Uitwerken en naspelen ingebrachte cases

 

De trainingsserie Brons, Zilver, Zilver-Plus en Goud behandelt in een toenemende mate van complexiteit conflictmanagement. Iedere training wordt afgesloten met een (nagestuurd) Getuigschrift, aangevuld met punten van aandacht en aanbeveling. Deze aandachtspunten kunnen aanleiding zijn voor de aanbeveling om de training nog een keer te doen.

NB. Indien gewenst, kan een maatwerktraining met u als klant worden opgezet.

 

Brons

In de brons training ligt in eerste instantie de focus op een stuk basis theorie rondom conflicten, de basis gereedschappen om relatief eenvoudige conflicten te managen en het in de praktijk brengen daarvan. Deze training is 2 dagen.

 

  • De 1ste dag is een theorie-dag met wat praktijk voorbeelden, voornamelijk gericht op eenvoudige 1-op-1 conflicten.

  • De 2de dag is een praktijk-dag en vindt een week later plaats waarmee de cursist de kans krijgt om de geleerde theorie te toetsen aan de praktijk, waarmee verwacht wordt dat hij/zij voor de 2de dag een eigen conflict als ‘case’ inbrengt. In kleine groepjes zullen deze cases onder begeleiding worden uitgewerkt volgens de geleerde theorie.

 

Het programma van de eerste dag ziet er indicatief voor als volgt uit:

  8:30 –   9:00    Ontvangst, inschrijven, kennismaking, koffie/thee

  9:00 -    9:30    Kennismaking, doorspreken dagprogramma en huisregels

  9:30 – 10:30    Theorie: begrippen en modellen

10:30 – 10:45    Koffie/thee

10:45 – 12:30    Theorie: Signaleren, analyseren, concluderen

12:30 – 13:15    Lunch

13:15 – 14:15    Theorie: Gereedschappen

14:15 – 14:30    Koffie/thee

14:30 – 17:00    Praktijk voorbeelden

 

De cases dienen digitaal minstens 2 werkdagen voor de 2de dag ingeleverd te zijn zodat de voorbereiding voor de 2de dag kan plaatsvinden waar de cases worden behandeld.

 

Het programma van de tweede dag ziet er indicatief voor als volgt uit:

  8:30 –   9:00    Ontvangst, aanwezigheid-check, koffie/thee

  9:00 -  10:30    Ingediende cases samengevat door de trainer, indelen groepen en uitleg van de spelregels voor de uitwerking in de groepjes

10:30 – 10:45    Koffie/thee

10:45 – 12:30    Cases in groepjes uitwerken, sessie 1

12:30 – 13:15    Lunch

13:15 – 15:00    Cases in groepjes uitwerken, sessie 2

15:00 – 16:30    Presentatie/voordracht uitkomsten

16:30 – 17:00    Evaluatie en afsluiting

De persoonlijke aanbeveling en getuigschriften wordt na de 2de dag toegestuurd.

 

Zilver

In de zilver training ligt de focus nog steeds op enkelvoudige conflicten (tussen 2 personen) maar met een hogere conflict complexiteit, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan ‘oud zeer’ of ‘een geheime agenda’ bij één of beiden conflictpartijen, waarmee de focus bij zilver meer komt te liggen op de analyse: is het probleem wel het werkelijke probleem? Deze training is 1 dag en volgt het schema zoals boven aangegeven structuur.

 

Geadviseerd wordt om vooraf aan de training de theorie en feedback vanuit de brons training thuis zelf door te nemen. De zilver training kan gezien worden als een voortzetting van de brons-training waarvoor geadviseerd wordt om die relatief kortvolgend op de brons training te doen. Een maand tussen beide trainingen is ideaal, zodat de brons training een goede praktijk basis is geworden voor zilver.

Zilver-Plus

In de Zilver-Plus training gaan we een stuk dieper en gaan we naar ‘coalities’ kijken, waarbij meerdere conflictpartijen hun krachten gebundeld hebben – maar onderling evengoed hun eigen dynamiek hebben- , dan wel dat er kampen ontstaan waarin verschillende mensen ook verschillende rollen hebben. Groepsdynamiek heeft zijn eigen karakteriek en aanpak waarvoor wij eerst een goed theoretisch fundament aanreiken. 

.

Goud

In de goud training gaan we het psychologische fundament bekijken onder conflictsituaties. We gaan kijken naar persoonlijkheidstypen (archetypen) en identiteiten (de persoonlijkheden die we inzetten). We beschouwen het onbewuste en bewuste in de mens en hoe die samen met de verschillende persoonlijkheden het denken beïnvloedt en hoe dat vervolgens samenwerkt met de emotionele wereld en uiteindelijk het handelen, wat leidt tot conflicten. Met deze training wordt het fundament gelegd om conflictdynamiek in zijn wezen te begrijpen, wat nodig is om duurzame verandering te kunnen bewerkstelligen. De Goud training heeft met name de verandermanager als doelgroep.

 

Geadviseerd wordt ook nu weer om vooraf aan de training de theorie en feedback vanuit de Brons, Zilver en Zilver-Plus training thuis zelf door te nemen. De Goud training kan gezien worden als ‘next level’ die zijn optimale rendement pas heeft als de voorgaande trainingen goed zijn geïntegreerd. Het is daarom aan te bevelen om wat langere tijd tussen zilver en goud te laten bestaan. Drie maanden tot een half jaar is optimaal.

 

Vanwege de beperkte duur van deze trainingen (ieder één dag) is geen tijd gereserveerd voor coaching op persoonlijke cases. Indien die behoefte er wel is, kan daarvoor aparte sessies van één of meerdere dagdelen gereserveerd worden. Dat kan individueel en in groepen van maximaal 4 mensen, zodat alle cases voldoende aandacht krijgen. Het voordeel van de groepsaanpak is de kruisbestuiving tussen de cursisten. 

Voor zowel de Zilver,  Zilver-Plus en Goud trainingen ziet het dagprogramma er indicatief als volgt uit:

  8:30 –   9:00    Ontvangst, inschrijven, kennismaking, koffie,

  9:00 -    9:30    Kennismaking, doorspreken dagprogramma en huisregels

  9:30 – 10:30    Theorie: aanvullende theorie

10:30 – 10:45    Koffie/thee

10:45 – 12:30    Theorie: gereedschappen

12:30 – 13:15    Lunch

13:15 – 14:15    Praktijk voorbeelden

14:15 – 14:30    Koffie/thee

14:30 – 16:00    Rollen spellen

16:00 – 17:00    Evaluatie en afsluiting

 

Gevorderde training: Diamant

In de Diamant training wordt de complexiteit van archetypen verder uitgewerkt naar een psychologisch model waarmee mensen en groepen van mensen te beïnvloeden zijn. Deze beïnvloeding maakt het mogelijk om zeer effectief conflictsituaties te voorkomen en bestaande conflictsituaties relatief snel beheersbaar te krijgen.

Omdat deze tools ook de valkuil in zich hebben van ‘beïnvloeding voor eigen belang’, ook wel manipulatie genoemd, waarmee de persoonlijke integriteit zal worden uitgedaagd, zal een belangrijk deel van de Diamant trainingen bestaan uit integriteit workshops (wat zijn mijn motieven en agenda’s) en innerlijk conflictmanagement (welke conflicten in mij voeden mijn motieven en agenda’s buiten mij). Pas na succesvol afronden van deze workshops zal verder worden ingegaan op het psychologisch model. Hiermee minimaliseren wij de mogelijkheid dat deze kennis compromitterend gebruikt zal worden, echter, het blijft altijd de verantwoordelijkheid van de cursist hoe hij/zij omgaat met deze kennis. De Diamant trainingen zijn meerdaags en verlangen het succesvol afsluiten van de goud training met de aanbeveling om de Diamant trainingen te volgen. Het programma van Diamant zal pas worden gedeeld met de cursist na succesvol afsluiten van de goud training.

 

NB. De integriteitsworkshops kunnen impact hebben op de cursist zijn emotioneel/psychische stabiliteit. Daarom worden personen die die onder behandeling staan van een psychiater, of psychische medicatie gebruiken, afgeraden deze training te doen zonder goedkeuringsverklaring van de behandelend arts.

Wilt u meer weten over deze trainingen?

Neem dan vrijblijvend contact op voor informatie.

Training Conflict Management : Welkom
bottom of page